Baseline urinary metabolites predict albuminuria response to spironolactone in type 2 diabetes

Publication